Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση του έργου: «Συντήρηση Πάρκου Ερμηνείας Οικοσυστήματος Λίμνης Παμβώτιδας»

orglimnis2

Φορεασ Διαχειρισης Λιμνης Παμβωτιδας

Περιγραφή: greenfundgr.png


Ταχ. Δ/νση:  Μαρίκας Κοτοπούλη 66-68

 

Ριζάρειος Πολιτεία, Μονάδα Β΄

Ιωάννινα, 24/11/2016

Τ.Κ.:            45445, Ιωάννινα

Πληροφορίες: Χιωτέλλη Αικατερίνη

 

Αρ. Πρωτ. 689

Τηλέφωνο:    26510 21834

 

 

Tηλεομ. (fax): 26510 31867

 

 

 

 

 

 

e-mail:         malpi@otenet.gr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση του έργου: «Συντήρηση Πάρκου Ερμηνείας Οικοσυστήματος Λίμνης Παμβώτιδας»

Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας προκειμένου να προβεί στη συντήρηση του Πάρκου Ερμηνείας Οικοσυστήματος Λίμνης Παμβώτιδας, όπως αναλυτικά αναφέρεται παρακάτω, προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς μέχρι την 1-12-2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στην διεύθυνση  Μαρίκας Κοτοπούλη 66-68 Ριζάρειος Πολιτεία, Μονάδα Β΄ να υποβάλουν προσφορές.

 

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του παραπάνω έργου αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της Ανακοίνωσης.

 

 

 1. Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000,00 ευρώ), συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α. και όλων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων.

 

 1. Κριτήρια αξιολόγησης:

Η επιλογή αναδόχου θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

 

 1. Διάρκεια υλοποίησης Πράξης:

Από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης μέχρι και την 31/12/2016

 

 1. Δικαιολογητικά:

  Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν και τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (Α'75), στην οποία θα δηλώνεται ότι:

 • Είναι εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο,
 • Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016.
 • Έλαβαν πλήρη γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου.
 • Η συμμετοχή του δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ν.4412/2016
 1. Καταστατικό εταιρείας (σε περίπτωση εταιρείας)

 2. Φορολογική Ενημερότητα (φυσικού ή νομικού προσώπου)

 3. Ασφαλιστική Ενημερότητα  (φυσικού ή νομικού προσώπου)

 

 

Για το Δ.Σ. του Φ.Δ. Λίμνης Παμβώτιδας

O Πρόεδρος

 

 

Τσουμάνης Πέτρος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Συντήρηση πρασίνου

Περιλαμβάνει:

 • Κοπή αγριόχορτων σε όλη την έκταση του πάρκου σε τακτά χρονικά διαστήματα (8 επαναλήψεις) καθώς και αποκομιδή και απομάκρυνση όλων των φυτικών απορριμμάτων που προκύπτουν από τις διάφορες κηποτεχνικές εργασίες, μετά την ολοκλήρωσή τους.
 • Κλάδεμα και κορφολόγημα των φυτών σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε φυτού χωριστά (2 επαναλήψεις).
 • Βοτάνισμα (ξεχορτάριασμα) των ζιζανίων γύρω από τους θάμνους και τα αρωματικά (2 επαναλήψεις).
 • Λίπανση των φυτών (βιολογική) σύμφωνα με τις ανάγκες τους (2 επαναλήψεις).
 • Αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών με βιολογικό τρόπο. Απαγορεύεται ρητά η χρήση ζιζανιοκτόνων και άλλων σκευασμάτων καθώς το πάρκο βρίσκεται δίπλα στη λίμνη (2 επαναλήψεις).

 

 

Συντήρηση αρδευτικού δικτύου

 • Έλεγχος σωστής λειτουργίας, προγραμματισμός και συντήρηση αυτόματου αρδευτικού συστήματος.

 • Αντικατάσταση φθαρμένων σωληνώσεων και σταλακτών-μπεκ

 

 

Καθαρισμός πάρκου

Καθαρισμός του φυλακίου και του χώρου υποδοχής καθώς και όλων των ξύλινων κατασκευών (εξέδρες, κιόσκια, καθιστικά, γεφυράκια), των πινακίδων πληροφόρησης και των κάδων απορριμμάτων, με ήπια καθαριστικά και νερό (6 επαναλήψεις). Επίσης αποκομιδή απορριμμάτων, άδειασμα κάδων, αλλαγή πλαστικής σακούλας και μεταφορά στους κάδους του Δήμου (6 επαναλήψεις).

 

 

Προμήθεια και τοποθέτηση επιλεγμένων φυτών

10 επιλεγμένοι θάμνοι και 20 αρωματικά φυτά

Οι εργασίες που αφορούν στη φύτευση των φυτών θα γίνονται παρουσία εκπροσώπου του Φορέα. Στους χώρους πρασίνου θα προστεθεί κατάλληλο χώμα και θα προστεθούν βελτιωτικά εδάφους, που θα ενσωματωθούν πριν τη φύτευση των φυτών, σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης. Τα φυτά πρέπει να είναι υγιή, εύρωστα, κατάλληλου μεγέθους με το χαρακτηριστικό χρώμα φύλλων και ανθέων για το είδος και την ποικιλία που αναφέρεται και να μην είναι πρόσφατα μεταφυτεμένα. Επίσης δεν πρέπει να μεταφέρουν ζιζάνια με την μπάλα χώματός τους.

 

 

Προμήθεια και τοποθέτηση καλαμωτής στα δύο ξύλινα κιόσκια (Κάλυψη 100μ2  ) καθώς και πασσάλων οριοθέτησης (10μ)

 

Ο ανάδοχος θα πρέπει μέχρι 31/12/2016 να έχει ολοκληρώσει τις εργασίες που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών, ώστε τα φυτά να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση και όλοι οι χώροι στην καλύτερη εμφάνιση από άποψη αισθητικής.

 

Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μηχανήματα - εξοπλισμός του αναδόχου, καθώς επίσης και όλες οι διορθωτικές εργασίες που θα προκύψουν στο εξοπλισμό της άρδευσης κατά την διάρκεια εφαρμογής της ανάθεσης.

 

 

 

 

Για το Δ.Σ. του Φ.Δ. Λίμνης Παμβώτιδας

 

O Πρόεδρος

 

Τσουμάνης Πέτρος