Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση προμηθειών στο πλαίσιο του προγράμματος «Δράσεις για την προστασία και διαχείριση της βιοποικιλότητας της Λίμνης Παμβώτιδας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5023661 του ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ