Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση του έργου: Υπηρεσίες ορκωτού ελεγκτή