Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου: «Έλεγχος χρήσης 2019 από Ορκωτό Ελεγκτή»