Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του Πακέτου Εργασίας ΠΕ 3.2 «Παρακολούθηση ειδών ορνιθοπανίδας στην περιοχή ευθύνης του ΦΔΛΠΙ», Υποέργο 1, της Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» του ΕΠ – ΥΜΕΠΕΡΑΑ με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5033028