Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση του έργου: "Έλεγχος χρήσης 2017 από Ορκωτό Ελεγκτή"

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε στο παρακάτω εικονίδιο