ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 4Χ4

  1. Σύντομη περιγραφή του έργου:

Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας ως τελικός δικαιούχος του έργου «Οργάνωση της λειτουργίας της Προστατευόμενης περιοχής της λίμνης Παμβώτιδας και του Φορέα Διαχείρισής της» η χρηματοδότηση του οποίου καλύπτεται από τις πιστώσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ)  2007-2013 δημοσιεύει την παρακάτω διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου του υποέργου 6: «Προμήθεια αυτοκινήτου 4*4».

  1. Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις τριάντα πέντε  χιλιάδες ευρώ (35.000,00 ευρώ), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων, για την επιλογή Αναδόχου του Υποέργου 6 «Προμήθεια αυτοκινήτου 4*4», στο πλαίσιο της πράξης «Οργάνωση της λειτουργίας της προστατευόμενης περιοχής της λίμνης Παμβώτιδας και του Φορέα Διαχείρισής της», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2007 - 2013 (ΕΠΠΕΡΑΑ),  Μέτρο 9.1, που συγχρηματοδοτείται κατά 80% από ΕΤΠΑ και κατά 20% από εθνικούς πόρους. Ο φορέας χρηματοδότησης είναι το ΥΠΕΚΑ.

  1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό:

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις ή Κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων όπως καθορίζονται από την προκήρυξη.

4.       Υποβολή Προσφορών:

α) Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών:

Η προθεσμία υποβολής των σχετικών προσφορών λήγει στις  11/06/2011

β) Διεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβασθούν οι προσφορές

Κεντρική Πλατεία Κατσικάς, 45500, Ιωάννινα.

  1. Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν και να προμηθευτούν την Διακήρυξη από τα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας, Κεντρική Πλατεία Κατσικάς, 45500, Ιωάννινα, και από τους αρμόδιους Υπάλληλους κκ. Νάτση Λάζαρο και Φωτίου Αλεξία, τηλ.2651021834, φαξ.2651031867, εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες  10:00-14:00 μ.μ.

6.       Κόστος δημοσίευσης της Προκήρυξης:

Το κόστος δημοσίευσης της Προκήρυξης καθώς και τυχόν επαναληπτικών δημοσιεύσεων βαρύνουν τον ανάδοχο.

 

Ιωάννινα 26/05/2011

ΓΙΑ ΤΟ φορεα διαχειρισησ λιμνησ παμβωτιδασ

Ο Πρόεδρος

ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ