Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού