Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση του έργου: «Προμήθεια και επισκευή ξύλινων εγκαταστάσεων του Πάρκου Ερμηνείας Οικοσυστήματος Λίμνης Παμβώτιδας»

Φορεασ Διαχειρισης Λιμνης Παμβωτιδας


 


Ταχ. Δ/νση:  Μαρίκας Κοτοπούλη 66-68

 

Ριζάρειος Πολιτεία, Μονάδα Β΄

Ιωάννινα, 24/11/2016

Τ.Κ.:            45445, Ιωάννινα

Πληροφορίες: Χιωτέλλη Αικατερίνη

 

Αρ. Πρωτ. 688

Τηλέφωνο:    26510 21834

 

 

Tηλεομ. (fax): 26510 31867

 

 

 

 

 

 

e-mail:         malpi@otenet.gr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση του έργου: «Προμήθεια και επισκευή ξύλινων εγκαταστάσεων του Πάρκου Ερμηνείας Οικοσυστήματος Λίμνης Παμβώτιδας»

Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας προκειμένου να προβεί στην επισκευή των ξύλινων εγκαταστάσεων του Πάρκου Ερμηνείας Οικοσυστήματος Λίμνης Παμβώτιδας, όπως αναλυτικά αναφέρεται παρακάτω, προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς μέχρι την 1-12-2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στην διεύθυνση  Μαρίκας Κοτοπούλη 66-68 Ριζάρειος Πολιτεία, Μονάδα Β΄ να υποβάλουν προσφορές.

 

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του παραπάνω έργου αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της Ανακοίνωσης.

 

 

 1. Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις δύο χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (2.400,00 ευρώ), συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α. και όλων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων.

 

 1. Κριτήρια αξιολόγησης:

Η επιλογή αναδόχου θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

 

 1. Διάρκεια υλοποίησης Πράξης:

Από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης μέχρι και την 31/12/2016.

 

 1. Δικαιολογητικά:

  Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν και τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (Α'75), στην οποία θα δηλώνεται ότι:

 • Είναι εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο,
 • Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016.
 • Έλαβαν πλήρη γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου.
 • Η συμμετοχή του δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ν.4412/2016
 1. Καταστατικό εταιρείας (σε περίπτωση εταιρείας).

 2. Φορολογική Ενημερότητα (φυσικού ή νομικού προσώπου).

 3. Ασφαλιστική Ενημερότητα  (φυσικού ή νομικού προσώπου).

 

 

Για το Δ.Σ. του Φ.Δ. Λίμνης Παμβώτιδας

O Πρόεδρος

 

 

Τσουμάνης Πέτρος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Για την υλοποίηση του έργου χρειάζονται:

 1. Προμήθεια πολυκαρβονικών 8 τμχ διάστασης 600x210 πάχους 10 χιλιοστών.

 2. Προμήθεια εμποτισμένης ξυλείας των ακόλουθων διαστάσεων:

Διαστάσεις

5m

4m

3m

45χ45

10 τμχ

-

60 τμχ

120χ45

-

-

16 τμχ

120χ35

5 τμχ

-

-

120χ60

-

1 τμχ

-

150χ40

2 τμχ

-

4 τμχ

 

 1. Τοποθέτηση των παραπάνω υλικών.

 

 

 

Για το Δ.Σ. του Φ.Δ. Λίμνης Παμβώτιδας

 

O Πρόεδρος

 

Τσουμάνης Πέτρος