Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση του έργου: Υπηρεσίες ορκωτού ελεγκτή

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε στο παρακάτω εικονίδιο