Η νέα ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης Παμβώτιδας λειτουργεί στη διεύθυνση lakepamvotis.eu - Μεταβείτε

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών

Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων (ΦΔΛΠΙ) προκειμένου να προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών, για την υλοποίηση του Πακέτου Εργασίας ΠΕ 3.2 «Παρακολούθηση ειδών ορνιθοπανίδας στην περιοχή ευθύνης του ΦΔΛΠΙ», στο πλαίσιο του Υποέργου 1, της Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» του ΕΠ – ΥΜΕΠΕΡΑΑ με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5033028, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έως και την 05-05-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 τα σχετικά δικαιολογητικά όπως περιγράφονται στην «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ανάθεσης_ΠΕ 3.2». (Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2651021834).

Επισυνάπτονται:

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ανάθεσης_ΠΕ 3.2
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (Τεχνική Περιγραφή – Παραδοτέα)_ΠΕ 3.2
3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II - Υπεύθυνη Δήλωση_ΠΕ 3.2
4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ - Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς_ΠΕ 3.2
5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - Σχέδιο Σύμβασης Απευθείας Ανάθεσης_ΠΕ 3.2