Τεύχος διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο: «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων στην Εκπόνηση Σχεδίου Διαχείρισης των καλαμώνων της Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων»

Για να δείτε την Προκήρυξη πατήστε το παρακάτω εικονίδιο


Για να δείτε την Διακήρυξη πατήστε το παρακάτω εικονίδιο


Για να δείτε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου πατήστε το παρακάτω εικονίδιο


Για να δείτε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Πίνακας έργων για την τεκμηρίωση της εμπειρίας των υποψηφίων αναδόχων πατήστε το παρακάτω εικονίδιο


Για να δείτε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III - Υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος μελών ομάδας έργου πατήστε το παρακάτω εικονίδιο


Για να δείτε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - Υποδείγματα ΥΔ μελών ομάδας έργου πατήστε το παρακάτω εικονίδιο


Για να δείτε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ - Σχέδιο Σύμβασης πατήστε το παρακάτω εικονίδιο


Για να δείτε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ - Υπόδειγμα ΤΕΥΔ πατήστε το παρακάτω εικονίδιο