Δελτίο Τύπου - Συνεδρίαση Δ.Σ. για το "Έργο Κοινωνία της πληροφορίας"

Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας στις 26-7-06 εξετάστηκε η πορεία του έργου «Ανάπτυξη και εφαρμογή ευφυούς συστήματος τηλεματικής για την προστασία -διαχείριση και ανάδειξη του υδρολογικού οικοσυστήματος της λίμνης Παμβώτιδας. Στο παρόν έργο περιλαμβάνονται τα υποέργα:
1. Ανάπτυξη συστήματος G.I.S. για την υδρολογική λεκάνη της λίμνης Παμβώτιδας
2. Προμήθεια Εγκατάσταση τηλεμετρικών σταθμών παρακολούθησης
3. Ανάπτυξη εφαρμογών α)βάσης δεδομένων και διεπαφών χρηστών, β) Ευφυούς συστήματος παρακολούθησης μετρήσεων, γ) Λογισμικού για internet corner
4. Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (HARDWARE)
5. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών έργου πληροφορικής

Όλα τα υποέργα βρίσκονται σε φάση υλοποίησης και ως τον Οκτώβριο το συνολικό έργο θα βρίσκεται σε λειτουργία και στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου.
Με τη λειτουργία του έργου θα είναι δυνατή η συνεχής αυτόματη παρακολούθηση φυσικοχημικών παραμέτρων της λίμνης. Κατόπιν αυτόματης επεξεργασίας των δεδομένων θα προβάλλονται οριακές καταστάσεις και θα είναι δυνατή η λήψη μέτρων αντιμετώπισης των προβλημάτων.