Η νέα ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης Παμβώτιδας λειτουργεί στη διεύθυνση lakepamvotis.eu - Μεταβείτε

ΕΠΠΕΡ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

( ΕΠΠΕΡ)

 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον" (ΕΠΠΕΡ) ήταν ένα από τα 24 Προγράμματα του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (2000-2006) για την Ελλάδα και συγχρηματοδοτούνταν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

 

Αποτελούσε το κύριο χρηματοδοτικό μέσο του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας από το 2003 που ιδρύθηκε μέχρι και το 2009, όπου πήρε παράταση το Πρόγραμμα.

 

Στο διάστημα αυτό ο Φορέας υλοποίησε τα εξής υποέργα μέσα από το εγκεκριμένο  έργο του ΕΠΠΕΡ με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ».

1.Έναρξη λειτουργίας Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας (start-up)

2.Προμήθεια αυτοκινήτου

3.Προμήθεια σκάφους

4.Πρόγραμμα φύλαξης και επιτήρησης της προστατευόμενης περιοχής

5.Σήμανση, εγκατάσταση φυλακίων και διαμόρφωση χώρων βιοτόπου

6.Αρχικές δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης

7.Προβολή - Φεστιβάλ Λίμνης

 

Πιο συγκεκριμένα, το φυσικό αντικείμενο του ανωτέρου έργου αφορούσε α) την έναρξη και λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης της λίμνης Παμβώτιδας, έτσι ώστε να καταστεί ικανός και λειτουργικός για την επίτευξη του σκοπού του β) δράσεις που αφορούσαν την επιτήρηση, εποπτεία και φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής έτσι ώστε αφενός να υπάρχει συνεχής επιτήρηση της περιοχής και αφετέρου να αποτρέπονται τυχόν μη- συμβατές και παράνομες πράξεις και δραστηριότητες γ) δράσεις που αφορούσαν την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με την οικολογική αξία της λίμνης Παμβώτιδας.