Η νέα ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης Παμβώτιδας λειτουργεί στη διεύθυνση lakepamvotis.eu - Μεταβείτε

ΕΠΠΕΡΑΑ

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

(ΕΠΠΕΡΑΑ)

Στον Άξονα Προτεραιότητας 09 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας» του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013, έχει ενταχθεί το εγκεκριμένο έργο του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας με τίτλο «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας της λίμνης Παμβώτιδας». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και αποτελεί το κύριο χρηματοδοτικό μέσο του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας.

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης αφορά την υλοποίηση δράσεων, απαραίτητων για την προστασία και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, στο Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης Παμβώτιδας. Η προστασία της βιοποικιλότητας θα επιτευχθεί μέσω της διατήρησης σε ικανοποιητική κατάσταση των τύπων οικοτόπων και των πληθυσμών των απειλούμενων και κινδυνευόντων ειδών στη προστατευόμενη περιοχή.

Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν αφορούν τα εξής:

• Οργάνωση και διασφάλιση της εποπτείας και προστασίας των στοιχείων της προστατευόμενης περιοχής και της κατάστασης διατήρησης των ειδών και οικοτόπων που εμπεριέχει.
• Ενίσχυση της φύλαξης της περιοχής σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές ώστε να αποφεύγονται ή να προλαμβάνονται φαινόμενα και παράνομες δραστηριότητες όπως πυρκαγιές, παράνομη οικιστική δραστηριότητα, λαθροθηρία, παράνομη συλλογή ενδημικών ειδών χλωρίδας, εκχερσώσεις, κ.λπ.
• Ανάδειξη του τοπίου και της ποικιλότητας της Προστατευόμενης Περιοχής.
• Επιστημονική παρακολούθηση και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των απειλούμενων ειδών χλωρίδας, πανίδας και οικοτόπων που εμπεριέχονται στα όρια της Προστατευόμενης Περιοχής, με συνεπακόλουθο τη λήψη μέτρων προστασίας και διατήρησης.
• Επιστημονική παρακολούθηση και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης επιλεγμένων ειδών ορνιθοπανίδας που απαντούν στην Προστατευόμενη Περιοχή (Ζώνες Ειδικής Προστασίας- ΖΕΠ).
• Σχέδιο διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής και κανονισμό λειτουργίας.
• Την ενημέρωση του κοινού, μέσω δράσεων που θα υλοποιηθούν από κατάλληλα καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό και οι οποίες θα στοχεύουν στην ανάδειξη της σπουδαιότητας των ειδών της χλωρίδας, της πανίδας και των οικοτόπων της περιοχής, ώστε να αποκτήσει το κοινό φιλική συμπεριφορά απέναντι στην προστασία και διαχείριση της περιοχής.

Πιο συγκεκριμένα η Πράξη θα υλοποιηθεί με τα παρακάτω υποέργα:

1.Δράσεις για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας

2.Σχέδιο διαχείρισης και κανονισμός λειτουργίας

3.Παραγωγή και εγκατάσταση μέσων ερμηνείας περιβάλλοντος

4.Παρακολούθηση τύπων οικοτόπων ειδών χλωρίδας πανίδας και ιχθυοπανίδας

5.Παρακολούθηση ειδών ορνιθοπανίδας

6.Δράσεις ενημέρωσης