Προμήθεια ενός επιβατικού οχήματος 4X4 τύπου τζιπ (jeep)

Προμήθεια ενός επιβατικού οχήματος 4X4 τύπου τζιπ (jeep) για τις ανάγκες του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων»

Για να δείτε περισσότερα, επιλέξτε από τους παρακάτω συνδέσμους:

- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ ΟΧΗΜΑ

- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΟΧΗΜΑ

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –ΤΕΥΔ

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής